Súťaž

Súťažte s každým nákupom nad 50 EUR a získajte elektroniku a ďalšie darčeky

Pri nákupe akéhokoľvek umelého stromčeka alebo iného tovaru nad 50 EUR sa automaticky stávate súťažiacim a hráte o niektorú zo 10 cien:

 1. cena: 100% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
 2. cena: 90% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
 3. cena: 80% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
 4. cena: značkové hodinky Axcent
 5. cena: značkové hodinky Axcent
 6. cena: značkové hodinky Axcent
 7. cena: čiapka Stromart, sivá, uni
 8. cena: čiapka Stromart, sivá, uni
 9. cena: sada čiapka, rukavice šá Stromart
 10. cena: tričko značky Stromart

Pravidlá súťaže

Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže Výročná súťaž s Renoworks, s.r.o. o vecné výhry v celkovej hodnote až 1 500 Eur „Súťaž k 5. výročiu značky Stromart“

Čl. I. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom, usporiadateľom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Súťaž k 5. výročiu značky Stromart“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Renoworks, s.r.o. so sídlom Buková 10, 04014 Košice, IČO: 50 527 827, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 41758/V (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá" a ďalej len „Organizátor“).
 2. Organizátor Súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej aj len „Pravidlá“).

Čl. II. Účel Súťaže

 1. Účelom Súťaže je propagácia a podpora produktov a predaja Organizátora v jeho predajni v SR, podpora a propagácia predaja aj na jeho webovom sídle www.stromart.sk.

Čl. III. Trvanie Súťaže

 1. Súťaž sa uskutoční v čase od 01.10.2022 (od 00:00:00 hod.) do 20.12.2022 (do 23:59:59 hod. vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“). Uvedený termín konca Súťaže platí s tým, že Súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže na základe nákupu tovaru Organizátora prostredníctvom e-shopu, avšak len pod podmienkou, že aj takýto Súťažiaci nákup tovaru Organizátora cez e-shop vykoná najneskôr v termíne do 20.12.2022 (do 23:59:59 hod.). E-shop je virtuálne digitálne predajné miesto Organizátora umiestnené na jeho webovom sídle www.stromart.sk (ďalej aj len „e-shop“). Pre účely týchto Pravidiel sa zapojenie do Súťaže nákupmi cez e-shop uskutočnenými do 20.12.2022, ktoré boli podľa týchto Pravidiel vykonané do 20.12.2022 (do 23:59:59 hod.) považujú uskutočnené počas Trvania Súťaže za prijaté počas Trvania Súťaže.
 2. Súťaž pozostáva z 1 súťažného žrebovania dňa 21.12.2022 o 15:00 hod..
 3. Organizátor je oprávnený Trvanie Súťaže predĺžiť či skrátiť na základe vlastného rozhodnutia, ktoré bude zverejnené formou oznámenia obdobným spôsobom, ako sú zverejnené Pravidlá Súťaže.

Čl. IV. Podmienky účasti v Súťaži

 1. Za účastníka Súťaže sa považuje a do žrebovania o súťažnú výhru bude zaradená fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá sa nasledovným spôsobom zapojí do Súťaže počas Trvania Súťaže; registruje sa a uskutoční nákup akéhokoľvek tovaru cez e-shop Organizátora v minimálnej hodnote 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur), a nevráti tovar v zmysle obchodných podmienok predajcu, a po ktorom je nakupujúci prihlásený do Súťaže; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, minimálna hodnota nákupu (pre získanie daného druhu zapojenia sa do Súťaže) podľa tohto ustanovenia, ak v týchto Pravidlách nie je uvedené inak, musí byť dosiahnutá pri jednom jednorazovom nákupe, t.j. za účelom splnenia podmienky minimálnej hodnoty nákupu (pre získanie daného druhu zapojenia sa do Súťaže) potrebnej pre účasť v Súťaži nemožno kumulovať viac nákupov uskutočnených počas daného Súťažného žrebovania, resp. počas Trvania Súťaže s nižšou hodnotou ako je minimálna hodnota nákupu stanovená v tomto ustanovení; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak pri jednom jednotlivom nákupe celková hodnota nákupu prekročí dvoj-, troj- či viacnásobne danú minimálnu hodnotu nákupu (t.j. bude napr. 100,- EUR, 150,- EUR, 200,- EUR a viac), kupujúci má nárok na získanie vždy len jedného Špeciálneho zapojenia sa do Súťaže v závislosti od výšky hodnoty jednotlivého nákupu.

Čl. V. Výluky z účasti v Súťaži

 1. Z účasti v Súťaži je vylúčená osoba v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Organizátorovi Súťaže, ako aj jej blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 2. Osobám vylúčeným z účasti v Súťaži podľa ods. 1. tohto článku Pravidiel nevzniká nárok na výhru v Súťaži, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v Súťaži, nárok na výhru v Súťaži im zaniká.

Čl. VI. Zaradenie do žrebovania

 1. Súťažiaci berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania o Výhru výlučne údaje zadané pri nákupe; priezvisko, meno, adresa, email a telefónne číslo (ďalej len „Meno“) priradené na základe nákupu tovaru Organizátora prostredníctvom e-shopu, z ktorých bol vykonaný nákup nad 50,- EUR (vrátane) počas Trvania Súťaže v období do 20.12.2022 a bol uskutočnený nákup v objednávacom systéme e-shopu Organizátora.
 2. Do žrebovania o Výhru bude Meno súťažiace o výhru zaradené v počte rovnajúcom sa súčtu: - počtu nákupu, v akom boli z tohto Mena súťažiaceho o Výhru počas Trvania Súťaže v období do 20.12.2022(23:59:59 hod.) prijaté nákupy do systému Organizátora od 50,- EUR (vrátane) do 399,99 EUR (vrátane).

Čl. VII. Žrebovanie o výhry

 1. Žrebovanie o Výhru sa uskutoční dňa 21.12.2022 v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch Organizátora za prítomnosti CEO Máriusa Džmuru a zástupcov Organizátora. Na žrebovanie o Výhru sa primerane vzťahujú ods. 1. až 6. tohto článku Pravidiel, s tým, že pre žrebovanie o Výhru sa za Meno považuje Meno súťažiace o Výhru.
 2. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom z Mien zaradených do žrebovania v súlade s Čl. VI.týchto Pravidiel, a to s použitím automatického systému (generátora).
 3. Organizátor vyžrebuje pri žrebovaní spomedzi všetkých Mien zaradených do žrebovanie vždy jedno meno (ďalej len „Výherné Meno“) a dve ďalšie Mená, ku ktorým pridelí poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli tieto Mená vyžrebované (ďalej len „Náhradné Mená“). Následne Organizátor uskutoční telefonický hovor na Výherné Meno za účelom kontaktovania Súťažiaceho, ktorý sa prostredníctvom nákupu tovaru cez e-shop Organizátora nad 50,- EUR (vrátane) z Výherného Mena a Súťaže zúčastnil. V prípade, že sa Organizátorovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom Výherného Mena Súťažiacemu dovolať, zopakuje Organizátor pokus o opätovné dovolanie sa Súťažiacemu prostredníctvom Výherného Mena najmenej 5-krát od hodiny vyžrebovania až do 09:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. V prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na Výherné Meno Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži prostredníctvom Výherného Mena zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru danom žrebovaní.
 4. Následne bude Organizátor postupne podľa poradia vyžrebovania Náhradných Mien uskutočňovať telefonické hovory za účelom kontaktovania Súťažiacich, ktorí sa prostredníctvom nákupu tovaru cez e-shop Organizátora nad 50,- EUR (vrátane) z Náhradných Mien vyžrebovaných ako ďalších v poradí, Súťaže zúčastnili, a to nasledovne:
  • a) dňa 22.12.2021 nasledujúci po ukončení daného žrebovania v čase od 10:00 hod. až do 09:00 hod. ďalšieho nasledujúceho pracovného dňa, Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného Mena vyžrebovaného ako prvého v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na v poradí prvé vyžrebované Náhradné Meno Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži zúčastnil prostredníctvom v poradí prvého vyžrebovaného Náhradného Mena, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom Súťažnom cykle,
  • b) dňa 23.12.2021 nasledujúci po ukončení daného žrebovania v čase od 10:00 hod. až do 09:00 hod. ďalšieho nasledujúceho pracovného dňa, Organizátor uskutoční minimálne 5 pokusov o kontaktovanie Súťažiaceho prostredníctvom Náhradného Mena vyžrebovaného ako druhého v poradí; v prípade, že sa Organizátorovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na v poradí druhé vyžrebované Náhradné Meno Súťažiacemu dovolať, Súťažiacemu, ktorý sa na Súťaži zúčastnil prostredníctvom v poradí druhého vyžrebovaného Náhradného Mena, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom žrebovaní.
 5. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí kontaktovať Súťažiacich, ktorí sa zúčastnili Súťaže prostredníctvom nákupu tovaru cez e-shop Organizátora nad 50,- EUR (vrátane) z Výherného Mena alebo Náhradných Mien, Organizátor má právo naložiť s Výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť o neudelení Výhry, kedy nárok na Výhru nevznikne žiadnemu Súťažiacemu alebo rozhodne o uskutočnení nového žrebovania o Výhru za daný žrebovanie. Termín a podmienky prípadného nového žrebovania stanoví Organizátor dodatočne a zverejní ich obdobne ako zverejnil tieto Pravidlá.
 6. Kontaktovať Súťažiaceho prostredníctvom Výherného Mena alebo Náhradných Mien znamená uskutočniť s daným Súťažiacim telefonický hovor v rozsahu potrebnom pre priznanie nároku daného Súťažiaceho na príslušnú výhru v Súťaži v zmysle Čl. IX. ods. 1 písm. d) týchto Pravidiel.Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.
 7. Usporiadateľ vyžrebuje až 10 víťazov!

Čl. VIII. Výhry poskytnuté do Súťaže

 1. Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:
  • 1x 100% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
  • 1x 90% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
  • 1x 80% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
  • 3x značkové hodinky Axcent
  • 2x čiapka Stromart, sivá, uni
  • 1x Triple - sada čiapka,šál, rukavice značky Stromart
  • 1x tričko značky Stromart
 2. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľv celkovej hodnote až 1.500,- EUR (slovom: tisícpäťsto eur), avšak iba v prípade, že Organizátor Súťaže počas Trvania Súťaže rozhodne o zaradení ich poskytovania v Súťaži; o predmete a hodnote výhier budú Súťažiaci informovaní spôsobom zvoleným Organizátorom (ďalej spolu aj ako „Výhry“).
 3. Obstarávateľom Výhry do Súťaže uvedenej v tomto článku Pravidiel je Organizátor. Ilustratívne vyobrazenie a opis cien, ktoré sú predmetom Výhry je obsahom Prílohy č.1 týchto Pravidiel.
 4. Celková hodnota Výhier je spolu 1.500,- EUR (slovom: tisícpäťsto eur).
 5. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha dani z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2. písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení, ak hodnota výhry prekročí sumu 350 Eur (slovom: tristopäťdesiat eur).
 6. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Čl. IX. Výherca

 1. Výhercom Výhry sa stáva Súťažiaci:
  • a) ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži podľa Čl. IV. týchto Pravidiel, a zároveň
  • b) ktorý nie je vylúčený z účasti v Súťaži podľa Čl. V. týchto Pravidiel, a zároveň
  • c) ktorý oprávnene používa osobné údaje a SIM kartu, ku ktorej je priradené Meno platne zaradené do žrebovania o Výhru podľa Čl. VI. týchto Pravidiel a vyžrebované podľa Čl. VII. týchto Pravidiel; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pre určenie Výhercu nie je rozhodujúce, či je Súťažiaci osoba zhodná s účastníkom uvedeným v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Menu, ale skutočnosť, že Súťažiaci je oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je priradené vyžrebované Meno v čase uskutočnenia telefonického hovoru s Organizátorom podľa Čl. VII. ods. 3 až 8 týchto Pravidiel, t.j. Výhercom sa nemôže stať Súťažiaci, ktorý získal alebo používa takúto SIM kartu bez súhlasu účastníka príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s niektorým z Mobilných operátorov vo vzťahu k v Súťaži vyžrebovanému Menu; a
  • d) ktorému sa Organizátor úspešne dovolal v súlade Čl. VII. týchto Pravidiel a ktorý Organizátorovi počas tohto telefonického hovoru alebo najneskôr do 09:00 hod. nasledujúceho dňa od momentu jeho uskutočnenia: (i) poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, dátum narodenia, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, a (ii) preukáže sa nákupom tovaru cez e-shop u Organizátora nad 50,- EUR (vrátane), t.j. číslom objednávky z vyžrebovaného Mena počas daného žrebovania preukazujúceho nákup v minimálnej výške v súlade s týmito Pravidlami, t.j. min. 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur), a
  • e) ktorý v lehote uvedenej vo výzve Organizátora do troch pracovných dní predloží Organizátorovi faktúru preukazujúcu nákup na e-shope Organizátora v hodnote minimálne 50,- EUR uskutočnený v počas Trvania Súťaže v období podľa týchto Pravidiel,
 2. Súťažiaci je povinný poskytnúť Organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v ods. 1 tohto článku Pravidiel.
 3. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v ods. 1 tohto článku Pravidiel alebo odmietne poskytnúť Organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na Výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto Výhru žiadnemu zo Súťažiacich a Organizátor s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.
 4. Meno, priezvisko, názov obce alebo mesta trvalého bydliska Výhercu bude uverejnené na stránke Organizátora www.stromart.sk, k čomu Výherca prevzatím Výhry dáva súhlas.
 5. V prípade, ak bude neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku Pravidiel (po určení Súťažiaceho za Výhercu pre danú Výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká.

Čl. X. Odovzdanie Výhry

 1. Organizátor a/alebo Usporiadateľ v mene Organizátora poskytne Výhercovi Výhru najneskôr do 7dní odo dňa žrebovania podľa Čl. VII. týchto Pravidiel, pokiaľ sa s Výhercom nedohodne inak. Organizátor oznámi Výhercovi miesto, deň a čas formálneho odovzdania Výhry.
 2. Výherca je povinný preukázať sa Organizátorovi pri preberaní Výhry platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a poskytnúť Organizátorovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú na riadne odovzdanie Výhry.
 3. Odovzdávanie Výhry bude fotograficky dokumentované a fotografie z odovzdávania budú zverejnené na stránke Organizátora www.stromart.sk, a na Facebookovom profile Organizátora, k čomu Výherca prevzatím Výhry dáva súhlas.
 4. Záväzok Organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania Výhry a dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k Výhre Výhercovi a to zo strany Organizátora alebo ním poverenej osoby.
 5. V prípade, ak sa Výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, Výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v danej veci v mene Výhercu.
 6. V prípade ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v deň určený na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia. Nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo Súťažiacich.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť miesto, deň a čas odovzdania Výhry. Danú zmenu je Organizátor povinný oznámiť Výhercovi v primeranom čase vopred.
 8. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady Súťažiacich, náklady na distribúciu Výhry z miesta odovzdania Výhry, ak to nebude dohodnuté inak a pod.), znáša výlučne Výherca.
 9. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe. Výhra v Súťaži nie je právne nárokovateľná.

Čl. XI. Osobitné ustanovenia

 1. Súťažiaci zúčastnením sa Súťaže v súlade s Čl. IV. týchto Pravidiel:
  • a) udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: telefónne číslo a údaje špecifikované v Čl. IX. ods. 1 písm. d) bod (i) týchto Pravidiel, a to Organizátorovi na účely priameho marketingu jeho produktov, služieb, projektov a iných aktivít a na účely kontaktovania Súťažiaceho v akejkoľvek súvislosti s touto Súťažou,
  • b) udeľuje Organizátorovi súhlas so zverejnením jeho mena, priezviska a názvu obce alebo mesta trvalého bydliska Súťažiaceho na stránke www.stromart.sk na Facebookovom profile Organizátora v prípade, že sa stane Výhercom,
  • c) udeľuje súhlas s prijímaním informačných a propagačných e-mailov týkajúcich sa Súťaže na Meno, z ktorého vykonal nákup v súlade s Čl. IV. týchto Pravidiel; Súťažiaci je oprávnený kedykoľvek počas Trvania Súťaže požiadať o deaktivovanie zasielania informačných e-mailov k Súťaži, a to prostredníctvom odoslania e-mailu alebo zrušenia odberu informačných e-mailov v danom e-maile,
  • d) udeľuje súhlas na fotografické zdokumentovanie odovzdávania Výhier a na zverejnenie týchto fotografií zachycujúcich podobizeň alebo iné prejavy osobnej povahy Súťažiaceho – Výhercu na stránke Organizátora www.stromart.sk, na Facebookovom profile Organizátora,
  • e) účasťou v Súťaži potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže a súhlasí s nimi v plnom rozsahu,
  • f) vyhlasuje, že oprávnene používa e-mailovú adresu a SIM kartu, ku ktorej bolo priradené Meno, z ktorého uskutočnil nákup tovaru u Organizátora, ktorým sa zapojil do Súťaže,
  • g) vyhlasuje, že Organizátorovi zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, ktorá Organizátorovi vznikne v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Súťažiaceho podľa tohto článku týchto Pravidiel ukáže ako nepravdivé, a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Čl. XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Výherca berie na vedomie, že Výhra, prípadne aj Bonusová výhra (ak bude poskytovaná), podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a príslušným odvodovým povinnostiam v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorých príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú príslušnej dani a príslušným odvodovým povinnostiam vo výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi. Vzhľadom na vyššie uvedené budú Výhercovi Výhry poukázané vo výške zníženej o: (i) príslušné zrážkové dane a (ii) iné povinné zákonné odvodové povinnosti, a to v prípade, ak je Organizátor povinný takéto daňové a/alebo odvodové povinnosti odviesť za Výhercu na základe platnej právnej úpravy. V prípade vecných Výhier, Výherca sám zodpovedá za odvedenie príslušných daní a iných odvodových povinností s tým spojených.
 2. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.
 3. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie, prípadne aj na stiahnutie, na internetovej stránke www.stromart.sk a v sídle Organizátora, pričom Organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas priebehu Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich zmeny, vrátane práva ukončiť Súťaž. Pokiaľ Organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto Pravidiel.
 4. Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel je: Príloha č. 1 k Pravidlám: Ilustratívne a opisné vyobrazenie cien, ktoré sú predmetom Výhry.
 6. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Organizátorom Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

V Košiciach dňa, 22. októbra 2021

Príloha č. 1 k Pravidlám Súťaže: Ilustratívny opis

 1. cena: 100% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
 2. cena: 90% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
 3. cena: 80% zľava za uskutočnený nákup (podľa objednávky zákazníka., avšak max. vo výške do 399,99 EUR (vrátane).)
 4. cena: značkové hodinky Axcent
 5. cena: značkové hodinky Axcent
 6. cena: značkové hodinky Axcent
 7. cena: čiapka Stromart, sivá, uni
 8. cena: čiapka Stromart, sivá, uni
 9. cena: Triple - sada čiapka,šál, rukavice značky Stromart
 10. cena: tričko značky Stromart