Vrátenie tovaru a reklamácie

Potrebujete nám tovar vrátiť v 14-dňovej lehote alebo ho chcete reklamovať? Postupujte prosím podľa nasledujúcich inštrukcií. Všetko vybavíme čo najskôr. Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá.

Prevádzkovateľ internetového portálu

Renoworks s.r.o., Buková 10, 040 14 Košice, IČO: 50527827, DIČ:2120355655

Zodpovedná osoba a kontakt

Ing. Márius Džmura, 0915 851 185, stromceky@stromart.sk

I. Reklamácie a záručná doba

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:

  • dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho
  • kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho
  • reklamované množstvo
  • na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu

Záruka sa nevzťahuje na vizuálne zmeny, ktoré vzniknú bežným používaním, ktoré nemajú dopad na funkčnú schopnosť a vlastnosti výrobkov. Netýka sa taktiež vád, ktoré vznikli nesprávnym a nevhodným zaobchádzaním zo strany kupujúceho, nedodržania pokynov predávajúceho, a taktiež vád vzniknutých vinou kupujúceho. Reklamácie týkajúce sa rozdielneho vonkajšieho vzhľadu dodaného tovaru od vzhľadu tovaru uvedeného na internetových stránkach, ktorý je spôsobený chybným nastavením parametrov zobrazenia na zobrazovacom zariadení kupujúceho nie sú oprávneným dôvodom k vráteniu tovaru a k riadnemu uplatneniu reklamácie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

II. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho a to hneď po zistení vady. V prípade uplatňovania reklamácie (pri rozbitých výrobkoch) sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu, spísať reklamačný protokol a doložiť fotografie.  Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Takáto reklamácia bude však uznaná iba po bezprostrednom prevzatí a otvorení balíka.
V prípade, že tovar vykazuje známky vád, je potrebné tento tovar riadne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku späť na našu adresu, nie však na dobierku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou, e-mailom) alebo osobne.

III. Ako postupovať pri reklamácii alebo vrátení tovaru

V prípade reklamácie alebo vrátení tovaru môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu Letná 42, 040 01, Košice . Preprava je hradená stranou predávajúceho len v prípade reklamácie. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý!!! Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.

Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

IV. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo, buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
reklamácia sa považuje za vybavenú, ak skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené  zamietnutie.

Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie emailom alebo poštou. Informovanie e-mailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.
Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o postupe a dobe trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácií. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru 1,-€ bez DPH za deň skladovania.

Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

V. Formuláre

Reklamačný poriadok je platný od 1. 10. 2017 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny reklamačného poriadku je platný reklamačný poriadok, ktorý bol v platnosti k dátumu nákupu.